Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Jozefschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid. Gedurende het schooljaar 2023-2024 zijn de leden van de oudergeleding Mw. Kramer, Mw. De Niet en Dhr. Speelman (penningmeester). De leden van de personeelsgeleding zijn Menno Geelhoed, Tamara van der Schilt en Carmen Goeree.

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van het bestuur en de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Jozefschool beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Daarnaast worden twee jaarvergaderingen georganiseerd. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@jozefschoolhvh.nl

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work