Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden. Tevens hebben wij al onze afspraken, ons handelen, onze protocollen vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Klik hier om het kwaliteitshandboek te downloaden.

Ondersteuningsprofiel 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Het POS Ouderrapport 2022-2023 geeft een beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht biedt een eerste richting.

AANVRAGEN EXTRA VERLOF

Ieder leerplichtig kind moet elke dag naar school. Toch benoemt de wet een aantal omstandigheden, die toestaan dat een leerling geoorloofd afwezig is. Dit wordt "gewichtige omstandigheden" genoemd. Onder deze omstandigheden horen bijvoorbeeld: een huwelijk, jubileum of begrafenis van een aanverwant familielid, of ernstige ziekte van een gezinslid. De ouder(s)/ verzorger vraagt dit verlof aan via het aanvraagformulier

Een andere reden voor geoorloofd verzuim, is als er vakantieverlof wordt toegekend door de leidinggevende van de school. Hierover bestaat vaak onduidelijkheid. We lichten deze regel dan ook graag toe. Voorop gesteld moet worden dat vakantieverlof géén recht is. Echter, als één van de beide ouders een beroep of bedrijf heeft, waardoor vakantie tijdens de schoolvakantieperiodes (dus tijdens alle schoolvakanties!) onmogelijk is, kunnen de ouders bij de school extra verlof aanvragen. Ook voor deze aanvraag wordt het hierboven genoemde aanvraagformulier ingevuld.

Voor extra vakantieverlof gelden de volgende regels:

• een verlofaanvraag wordt 8 weken van tevoren ingediend bij de directie van de school via het aanvraagformulier;

• de ouders moeten bij de aanvraag een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat vakantie alleen buiten de schoolvakanties mogelijk is;

• een zelfstandig ondernemer toont bij 'andere reden(en)' aan, dat er geen enkele mogelijkheid is voor verlof in de schoolvakanties. In de leerplichtwet staat hierover dat het redelijkerwijs te voorzien moet zijn (en/ of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. Er kunnen ook bijlagen worden toegevoegd als bewijs;

• vakantieverlof mag maximaal één keer per jaar worden verleend;

• vakantieverlof wordt altijd zo kort mogelijk gehouden en mag niet langer dan tien schooldagen duren;

• vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar;

Toestemming of afwijzing van de aanvraag voor extra verlof gebeurt schriftelijk op het aanvraagformulier door de directie van de school.

U kunt geen extra verlof aanvragen voor: familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkopere periode, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan, een verre reis of wereldreis, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte, vakantiespreiding, kroonjaren of een sabbatical.

Alle aanvragen voor extra verlof worden bij de directie van de school ingediend. Aanvragen van verlof buiten 10 schooldagen worden doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de afdeling leerplicht van de gemeente waar u woont, veelal de Gemeente Rotterdam.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar hun website: http://www.rotterdam.nl/leerplicht

Download hier het formulier voor verlof buiten de schoolvakanties:

Voor de volledigheid publiceren we hier de beleidsregel uitleg "specifieke aard van het beroep" en "andere gewichtige omstandigheden" als bedoeld in de Leerplichtwet 1969.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work