Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden. Tevens hebben wij al onze afspraken, ons handelen, onze protocollen vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Klik hier om het kwaliteitshandboek te downloaden.

Ondersteuningsprofiel 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Het POS Ouderrapport 2021-2022.pdf geeft een beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht biedt een eerste richting.

AANVRAGEN VERLOF

Extra verlof kan alleen in zeer bijzondere situaties worden toegekend. De afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam hanteert hierin een strikt beleid. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar hun website: 
http://www.rotterdam.nl/leerplicht

Download hier het formulier voor verlof buiten de schoolvakanties:
Aanvraagformulier verlof buiten de schoolvakanties

Lever het formulier vervolgens ruim op tijd ingevuld in op school. Uw aanvraag wordt dan zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Voor de volledigheid publiceren we hier de beleidsregel uitleg "specifieke aard van het beroep" en "andere gewichtige omstandigheden" als bedoeld in de Leerplichtwet 1969.

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work